Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Claro, s.r.o. v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Spoločnosť

Spoločnosť Claro, s.r.o., IČO: 46 730 052, so sídlom: Astronomická 11, 821 02 Bratislava, prevádzka Ružová dolina 25, 821 08 Bratislava zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,odd. Sro, vl. č. 82890/B (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom jazykových kurzov/zmluvným partnerom (ďalej len partnerom) a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Spoločnosti je poskytovať čo najkvalitnejšie služby v oblasti vzdelávania.

2. Prihlásenie

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a partnerom vzniká na základe podpísanej registračnej prihlášky, online formulára alebo zmluvy o poskytovaní jazykového vzdelávania. Prihlásenie do jazykového kurzu je záväzné. Partner môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 kalendárnych dní pred dňom zahájenia kurzu, a to písomne elektronickou formou. Odstúpenie od zmluvy po úhrade kurzovného je upravený v bode 4. (Storno podmienky).

3. Platba

1) Kurzovné v plnej výške alebo každú jednotlivú splátku kurzovného je možné hradiť prevodom na účet spoločnosti alebo vkladom na účet spoločnosti v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, a.s. alebo online platbou na web stránke spoločnosti.

2) V prípade hradenia kurzovného vo forme splátok sa partner uhradením prvej splátky v minimálnej výške predstavujúcej 40% z konečnej ceny kurzu zaväzuje uhradiť celú sumu kurzovného najneskôr dva mesiace pred skončením kurzu v prípade semestrálneho kurzu a mesiac pred skončením kurzu v prípade trimestrálneho kurzu.

3) Splatnosť kurzovného je najneskôr v deň zahájenia kurzu. Splatnosť jednotlivých splátok v prípade hradenia kurzovného na splátky je určená individuálne dohodou strán s výnimkou splátok špecifikovaných v bode 3.1. Všeobecných obchodných podmienok.

4) Číslo účtu Spoločnosti je SK71 1100 0000 0029 2888 0761 vo forme IBAN, do časti ´Správa pre prijímateľa´ uveďte svoje meno a priezvisko/názov spoločnosti.

5) Úroky z omeškania: Ak sa dostane partner pri plnení záväzkov do omeškania, Spoločnosť si môže uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. V prípade, ak Spoločnosť z dôvodu omeškania partnera s úhradou kurzovného od tejto zmluvy odstúpi (Bod 7,c), je partner povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške celého kurzovného do troch dní od odstúpenia od zmluvy.

4. Storno podmienky

Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:

1) Stornovanie kurzu po termíne registrácie do kurzu – storno poplatok je 10 % z kurzovného.

2) Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby – storno poplatok: plná výška kurzovného.

3) Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušenia skupiny s počtom prihlásených nižším ako 4 a ponúknutia prihlásenému možnosti pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni. /Výnimkou sú skupinové kurzy s menším počtom prihlásených pri zvýšenom školnom/.

4) Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny, zmena lektora apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.

a) Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude partner bezodkladne informovaný.

b) V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Spoločnosťou, vzniká partnerovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného.

c) V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky partnera prevedená na jeho účet do 14 dní.

5. Zmeškané hodiny

Za neúčasť na výučbe neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia) bude študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak takáto existuje.

Pri individuálnom kurze/výučbe je hodina stornovaná bez poplatku a to najneskôr zrušením hodiny klientom 24 hodín vopred. Výučba v pondelok je stornovaná bez poplatku a to najneskôr zrušením hodiny klientom v piatok do 16.00 predchádzajúceho týždňa. V opačnom prípade je hodina účtovaná podľa platného cenníka/zazmluvnenej ceny.

6. Certifikát a úrovňové skúšky

Každý študent má po zložení úrovňových skúšok minimálne na 70 % nárok na získanie certifikátu o absolvovaní kurzu. Ide o interný certifikát, ktorý študenti získavajú po absolvovaní príslušnej úrovne. Tento certifikát je dokladom, že danú úroveň úspešne ukončili a môžu pokračovať štúdiom vyšších stupňov.

a) Certifikát je vydaný na základe písomnej alebo ústnej žiadosti za stanovený poplatok.

b) Certifikát nie je vystavovaný automaticky.

7. Odstúpenie od zmluvy

a) Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci partneri. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.

b) Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s partnerom a zrušiť bez náhrady účasť v kurze, a to v prípade, že účastník svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

c) Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak partner neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

8. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme.

9. Zvláštne ustanovenia

1) Partner sa zaväzuje k tomu, že bez výslovného súhlasu Spoločnosti nebude kontaktovať lektora, zvlášť pokiaľ sa jedná o dodávanie akýchkoľvek služieb súvisiacich s predmetom podnikania Spoločnosti.

2) Partner sa zaväzuje neprejednávať s lektorom záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok výučby.

3) V prípade porušenia povinností uvedených v odseku 1 a 2 tohto článku je partner povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 3300 eur za každé jednotlivé porušenie a to aj v prípade, že výučba nebude riadne dokončená.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018