GDPR

GDPR VEVE, s.r.o.

Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov

 1. Základné ustanovenia
 • Prevádzkovateľom osobných údajovpodľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je VEVE s. r. o., IČO: 44815794 so sídlom Astronomická 11, 821 02 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 • V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť (i) prostredníctvom elektronickej pošty na adrese veve@veve.kolovratok.sk alebo telefonicky na čísle +421 918 184 369.
 • Osobnými údajmisú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Dotknutou osobou ste Vy, pretože práve Vaše osobne údaje prevádzkovateľ spracúva.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky, sú predovšetkým uvedené na (i) zmluvách, ktoré sme s Vami uzavreli alebo (ii) ste ich vyplnili vo formulári na webovej stránke, prípadne (iii) ste nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, alebo (iv) sme ich odvodili od iných údajov, ktoré ste nám poskytli.
 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy alebo spracovanie objednávky zákazníka.
 • Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod (nie je možné teda spracovávať národnosť, údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).

 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  • Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, príp. iný kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít, a to najmä kontaktovanie poštou, e-mailom alebo telefónom.
  • Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas tým, že používate webové stránky prevádzkovateľa (veve.sk) alebo ste klikli na súhlas na webových stránkach prevádzkovateľa (www.veve.sk).
  • Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať (i) elektronickou poštou na adresu veve@veve.kolovratok.sk, (ii) písomne na adresu VEVE s. r. o., Astronomická 11, 821 02 Bratislava, (iii) osobne, (iv) prostredníctvom odkazu v správe alebo (v) v rozhraní online kontaktného formulára, ktorý využívate a ktorý túto funkcionalitu umožňuje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje prestaneme bezodkladne spracúvať a vymažeme ich.
  • V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je Váš súhlas, odvolaním súhlasu nezaniká jej oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje na iných právnych základoch.

 1. Doba uchovávania osobných údajov
 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie po dobu 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb /, realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce audítorské, účtovné a právne služby
 • zaisťujúce marketingové služby.
  • Príjemcami Vašich osobných údajov sú okrem toho naši zamestnanci, ktorí spracovávajú osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, fakturácie, či pre marketingové účely.
 1. Vaše práva
 • Za podmienok stanovených v Zákone máte právo:
 • na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, prípadne obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • na prenosnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. 3 týchto podmienok.
  • Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 1. Spracúvanie osobných údajov detí
 • Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov je možné spracúvať len v osobitných a odôvodnených prípadoch. V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, a poskytli ste nám súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, je potrebné, aby bol tento súhlas udelený a potvrdený aj Vaším zákonným zástupcom. V tejto súvislosti môžeme od Vás požadovať dátum narodeniaako jeden z osobných údajov na účely overenia Vášho veku. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je Váš súhlas, môžeme vyžadovať potvrdenie a súhlas Vášho zákonného zástupcu.
 1. Záverečné ustanovenia
 • Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach (veve.sk).

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

GDPR CLARO, s.r.o.

Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov

 1. Základné ustanovenia
 • Prevádzkovateľom osobných údajovpodľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Claro s. r. o., IČO: 46730052 so sídlom Astronomická 11, 821 02 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 • V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť (i) prostredníctvom elektronickej pošty na adrese veve@veve.kolovratok.sk alebo telefonicky na čísle +421 918 184 369.
 • Osobnými údajmisú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Dotknutou osobou ste Vy, pretože práve Vaše osobne údaje prevádzkovateľ spracúva.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky, sú predovšetkým uvedené na (i) zmluvách, ktoré sme s Vami uzavreli alebo (ii) ste ich vyplnili vo formulári na webovej stránke, prípadne (iii) ste nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, alebo (iv) sme ich odvodili od iných údajov, ktoré ste nám poskytli.
 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy alebo spracovanie objednávky zákazníka.
 • Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod (nie je možné teda spracovávať národnosť, údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).
 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  • Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, príp. iný kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít, a to najmä kontaktovanie poštou, e-mailom alebo telefónom.
  • Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas tým, že používate webové stránky prevádzkovateľa (veve.sk) alebo ste klikli na súhlas na webových stránkach prevádzkovateľa (www.veve.sk).
  • Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať (i) elektronickou poštou na adresu veve@veve.kolovratok.sk, (ii) písomne na adresu Claro s. r. o., Astronomická 11, 821 02 Bratislava, (iii) osobne, (iv) prostredníctvom odkazu v správe alebo (v) v rozhraní online kontaktného formulára, ktorý využívate a ktorý túto funkcionalitu umožňuje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje prestaneme bezodkladne spracúvať a vymažeme ich.
  • V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je Váš súhlas, odvolaním súhlasu nezaniká jej oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje na iných právnych základoch.
 1. Doba uchovávania osobných údajov
 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie po dobu 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb /, realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce audítorské, účtovné a právne služby
 • zaisťujúce marketingové služby.
  • Príjemcami Vašich osobných údajov sú okrem toho naši zamestnanci, ktorí spracovávajú osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, fakturácie, či pre marketingové účely.
 1. Vaše práva
 • Za podmienok stanovených v Zákone máte právo:
 • na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, prípadne obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • na prenosnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. 3 týchto podmienok.
  • Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 1. Spracúvanie osobných údajov detí
 • Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov je možné spracúvať len v osobitných a odôvodnených prípadoch. V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, a poskytli ste nám súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, je potrebné, aby bol tento súhlas udelený a potvrdený aj Vaším zákonným zástupcom. V tejto súvislosti môžeme od Vás požadovať dátum narodeniaako jeden z osobných údajov na účely overenia Vášho veku. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je Váš súhlas, môžeme vyžadovať potvrdenie a súhlas Vášho zákonného zástupcu.

 1. Záverečné ustanovenia
 • Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach (veve.sk).

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.