VOP

Všeobecné obchodné podmienky Jazyková agentúra VEVE v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

 1. Spoločnosť

Jazyková agentúra VEVE, prevádzka Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom jazykových kurzov/zmluvným partnerom (ďalej len „Partnerom“) a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Spoločnosti je poskytovať čo najkvalitnejšie služby v oblasti vzdelávania.

 1. Prihlásenie

Obchodný vzťah spočívajúci v poskytovaní služieb v oblasti vzdelávania medzi Spoločnosťou a Partnerom vzniká na základe akceptácie (písomne / elektronicky / telefonicky) ponuky na poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania Partnerom. Akceptácia ponuky je záväzná. Partner môže od akceptácie ponuky odstúpiť najneskôr 7 kalendárnych dní pred dňom zahájenia kurzu, a to písomne – elektronickou formou. Odstúpenie po úhrade kurzovného je upravené v bode 4. (Storno podmienky).

 1. Platba
  • Kurzovné v plnej výške alebo každú jednotlivú splátku kurzovného je možné hradiť prevodom na účet spoločnosti alebo vkladom na účet spoločnosti v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, a.s. alebo online platbou na web stránke spoločnosti.
  • V prípade hradenia kurzovného vo forme splátok sa partner uhradením prvej splátky v minimálnej výške predstavujúcej 40% z konečnej ceny kurzu zaväzuje uhradiť celú sumu kurzovného najneskôr dva mesiace pred skončením kurzu v prípade semestrálneho kurzu a mesiac pred skončením kurzu v prípade trimestrálneho kurzu.
  • Splatnosť kurzovného je najneskôr v deň zahájenia kurzu. Splatnosť jednotlivých splátok v prípade hradenia kurzovného na splátky je určená individuálne dohodou strán s výnimkou splátok špecifikovaných v bode 3.1. Všeobecných obchodných podmienok.
  • Úroky z omeškania: Ak sa dostane partner pri plnení záväzkov do omeškania, Spoločnosť si môže uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania. V prípade, ak Spoločnosť z dôvodu omeškania partnera s úhradou kurzovného od tejto zmluvy odstúpi – Bod 7 písm. c), je partner povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške celého kurzovného do troch dní od odstúpenia od zmluvy.
 2. Storno podmienky
  • Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
   • Stornovanie kurzu po termíne registrácie do kurzu – storno poplatok je 10 % z kurzovného.
   • Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby – storno poplatok: plná výška kurzovného.
  • Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušenia skupiny s počtom prihlásených nižším ako 3 a ponúknutia prihlásenému možnosti pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni. /Výnimkou sú skupinové kurzy s menším počtom prihlásených pri zvýšenom školnom/.
  • Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zmena formy výučby z prezenčnej formy výučby na online výučbu alebo opačne, zrušenie hodiny, zmena lektora apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.
  • Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude partner bezodkladne informovaný.
  • Iba v prípade zrušenia kurzu prípadne jeho časti Spoločnosťou, vzniká Partnerovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky partnera prevedená na jeho účet do 14 dní.
 3. Zmeškané hodiny

Za neúčasť na výučbe neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia) bude študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak takáto existuje.

Pri individuálnom kurze/výučbe je hodina stornovaná bez poplatku a to najneskôr zrušením hodiny klientom 24 hodín vopred. Výučba v pondelok je stornovaná bez poplatku a to najneskôr zrušením hodiny klientom v piatok do 16.00 predchádzajúceho týždňa. V opačnom prípade je hodina účtovaná podľa platného cenníka / zmluvnej ceny.

 1. Certifikát a úrovňové skúšky

Každý študent má po zložení úrovňových skúšok minimálne na 70 % nárok na získanie certifikátu o absolvovaní kurzu. Ide o interný certifikát, ktorý študenti získavajú po absolvovaní príslušnej úrovne. Tento certifikát je dokladom, že danú úroveň úspešne ukončili a môžu pokračovať štúdiom vyšších stupňov.

 • Certifikát je vydaný na základe písomnej alebo ústnej žiadosti za stanovený poplatok.
 • Certifikát nie je vystavovaný automaticky.
 1. Odstúpenie od zmluvy
  • Spoločnosť môže z dôvodu nenaplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci Partneri. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.
  • Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s partnerom a zrušiť bez náhrady účasť v kurze, a to v prípade, že účastník svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
  • Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak partner neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.
 2. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme.

 1. Záverečné ustanovenia
  • Partner sa zaväzuje k tomu, že bez výslovného súhlasu Spoločnosti nebude kontaktovať lektora, zvlášť pokiaľ sa jedná o dodávanie akýchkoľvek služieb súvisiacich s predmetom podnikania Spoločnosti.
  • Partner sa zaväzuje neprejednávať s lektorom záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok výučby.
  • V prípade porušenia povinností uvedených v odseku 1 a 2 tohto článku je partner povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 3.300,00 eur za každé jednotlivé porušenie a to aj v prípade, že výučba nebude riadne dokončená.

10. Bodový systém: Na našej webstránke zbierate kažkdou dokončenou objednávkou body.Za každých 10 eur, ktoré u nás miniete na akúkoľvek z našich služieb Vám bude pripísaný 1 bod. Body môžte zbierať a kedykoľvek použiť na zľavu z objednávky na webstránke veve.sk alebo na webstránke karavanybratislava.sk. Pri uplatnení bodov má 1 bod hodnotu 0.5 euro. Body dostanete aj pri registrácii a na každé výročie vašej registrácie.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.07.2020