Súťaž VEVE s Karavany Bratislava

Súťaž o karavan McLouis Glamys na 3 dni!

Súťaž o karavan McLouis Glamys na 3 dni!

V súťaži možno získať:

  1. 1 x Dovolenka v karavane GLAMYS – viac informácií o karavane nájdete na: https://www.karavanybratislava.sk/mclouis-glamys/
  2. 1 x Univerzálna poukážka na všetky služby Jazykovej agentúry VEVE so zľavou 20%.

Informácie k dovolenke v karavane:

• Prenájom karavanu sa realizuje v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami k prenájmu obytného vozidla.
• Prenájom karavanu v trvaní 3 dní. Súťaž prebieha v termíne od 17.05.2020 do 30.06.2020 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) v rámci Slovenskej republiky. Realizácia prenájmu v období od 01.09. 2020 do 15.03. 2021 podľa dostupnosti karavanu a výberu termínu výhercom.

Informácie k poukážke:

• Oprávňuje držiteľa okamžite využiť vybranú službu Jazykovej agentúry VEVE so zľavou 20 %.
• Poukážka je univerzálna – službu (individuálny / skupinový jazykový kurz – jazyk podľa Vášho výberu, prekladateľské služby, DETSKÝ LETNÝ jazykový tábor) si vyberáte až v momente uplatnenia, nie v momente kúpy poukážky.
• Platnosť univerzálnej poukážky: od momentu zakúpenia do 31.12. 2020.

Do súťaže sa možno zapojiť spôsobom, že spravíte kroky 1 až 4 uvedené nižšie:

1. Dať LIKE na stránku na FB VEVE jazyková agentúra – language agency,
2. Daj LIKE na stránku na FB Karavany Bratislava,
3. Do komentára označ, s kým by si karavanom rád išiel na výlet,
4. Zdieľaj tento príspevok na FB.

1. Výhercovia budú vybraní náhodným výberom po skončení doby konania súťaže spomedzi súťažiacich, ktorí sa do súťaže zapojili počas doby konania súťaže a splnili podmienky tejto súťaže stanovené organizátorom.

2. Výmenou za výhru nie je možné žiadať iné vecné alebo peňažné plnenie. Výherca nie je povinný výhru prijať.

3. Výherca bude kontaktovaný e-mailom a bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu so zaslaním výhry a zaslanie adresy na doručenie výhry organizátorovi za účelom doručenia výhry; náklady doručenia výhry znáša organizátor súťaže. Výhru možno doručiť len v rámci Slovenskej republiky. Ak výherca nepotvrdí prijatie výhry a neposkytne svoje kontaktné údaje do 7 dní od oznámenia výhry e-mailom, výhra mu nebude poskytnutá a bude vybraný náhradný výherca.
V prípade neuplatnenia, neprijatia, nemožnosti doručiť výhru, alebo v prípade jej vrátenia organizátorovi, bude výhra odovzdaná ďalšiemu náhodne vybranému výhercovi. Nový pokus o doručenie sa neuskutoční a súťažiaci v tomto prípade nárok na poskytnutie výhry stráca.

1. Organizátor súťaže
Súťaž VEVE learning & caravaning (ďalej aj ako „súťaž“) organizuje spoločnosť VEVE s.r.o., Astronomická 11, 821 02 Bratislava (ďalej len „organizátor“)

2. Doba konania súťaže a využitie výhry
Prenájom karavanu v trvaní 3 dní. Súťaž prebieha v termíne od 17.05.2020 do 30.06.2020 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) v rámci Slovenskej republiky. Realizácia prenájmu v období od 01.09. 2020 do 15.03. 2021 podľa dostupnosti karavanu a výberu termínu výhercom.

3. Účasť v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť tieto podmienky. O prípadných zmenách budú účastníci súťaže informovaní na webovej stránke www.veve.sk/sutaz/, prípadne iným vhodným spôsobom. Organizátor môže tiež súťaž zrušiť, a to kedykoľvek počas doby trvania súťaže.

4.2. Súťažiaci účasťou na súťaži vyjadrujú súhlas s týmito podmienkami. Súťažiaci, ktorí tieto podmienky porušia, budú zo súťaže vyradení.

4.3. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok stane alebo bude vyhlásené za neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia platné, pokiaľ z povahy týchto podmienok nevyplýva, že takéto neplatné ustanovenie nie je možné oddeliť od ostatného obsahu. Neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude nahradené novým ustanovením, ktoré bude v súlade s platným právom a bude vystihovať účel pôvodného ustanovenia.